Η Ναυτική Έκθεση Χανίων μετατρέπεται εις Μουσείον. (Ένα τμήμα της λαμπράς εφετεινής Ναυτικής Εκθέσεως που συγκέντρωσε τον θαυμασμόν όλων των Χανιωτών)

Χθες την εσπέραν  έκλεισεν η Ναυτική Έκθεσιις την οποίαν ωργάνωσεν η Διοίκησις Διοικητικής Μερίμνης Ναυτικού, επ΄ευκαιρία  του εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδος 1972 εις το τέμενος πλησίον του Λιμενικού Περιπτέρου Χανίων.

Καθ΄όλην την διάρκειαν της λειτουργίας της, η Ναυτική Έκθεσις προσείλκυσε χιλιάδες επισκεπτών  οι οποίοι αποχωρούντες εξ αυτής, εξεφράζοντο με τα κολακευτικώτερα λόγια δια τους οργανωτάς της. Και είναι όντως άξιοι παντός επαίνου οι οργανωτές της  εφετεινής Ναυτικής Εκθέσεως.Πρόθεσίς των δεν  ήτο να δώσουν φουτουριστικήν έκθεσιν με διάφορα εκθέματα, απλώς δια να γεμίση η αόθουσα όπυ εστεγάετο, αλλά μνημιακήν έκθεσιν, η οποία θα παρείχεν εις τους επισκέπτας της μίαν εικόνα της ενδόξου Ιστορίας του Ελληνικού Ναυτικού. Και το επέτυχαν πέρα ως πέρα. Ακριβώς διότι επέτυχαν να δώσουν μίαν μνημιακήν έκθεσιν αυτή ως ήδη έχει γνωσθεί ότι θα μετατραπή  εις μόνιμον Ναυτικόν Μουσείον το οποίον θα στεγασθή εις τα Φρούρια του Φιρκά καταλλήλως ανακαινιζόμενα και μεταρυθμιζόμενα.

Ο Ναύαρχος κ. Γιαννόπουλος αντιλαμβανόμενος την σημασίαν την οποίαν ενέχει η ίδρυση Ναυτικού Μουσείου απεδέχθη ασμένως την σχετικήν πρότασιν και έδωσε τας δέουσας εντολάς. Πρόθυμον συμπαραστάτην ευρήκε τον Νομάρχην  μας κ. Παπαματθαίου, τον ένθερμον αυτόν οπαδόν του ωραίου και του προοδευτικού. Θέλομεν  να πιστεύωμεν ότι συμπαραστάται και αρωγοί εις την ωραίαν προσπάθειαν του ενδόξου Ναυτικού μας, θα έλθουν και άλλοι τοπικοί παράγοντες : Ο Δήμος, τα Επιμελητήρια, το Λιμενικόν Ταμείον, το Εργατικόν Κέντρον και τα Πνευματικά Σωματεία. Το Ναυτικόν Μουσείον στα Χανιά πρέπει να γίνει υπόθεσις δι΄όλους.

ΠΗΓΗ : ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 1972, ΕΓΗΜΕΡΙΣ ΧΑΝΙΩΝ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *